Έκδοση υπ. αριθμ. 28/2023 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΔΗΣΥ με αντικείμενο «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

Εκδόθηκε αρμοδίως από την ΕΑΔΗΣΥ η υπ. αριθμ. 28/2023 κατευθυντήρια οδηγία με θέμα «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

 

(πηγή: ΕΑΔΗΣΥ)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ