Πιστωτικά Τιμολόγια μεταφοράς μαθητών σχολείων

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2424/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκρίθη αμετάκλητα ότι η μείωση η οποία αποτυπώνεται σε εκδοθέντα πιστωτικά τιμολόγια για μεταφορά μαθητών σχολείων της Περιφέρειας Αττικής στερείται νομίμου ερείσματος, καθ’ ο μέρος υπερβαίνει το 10% της αξίας των εκδοθέντων αρχικών τιμολογίων. Αναγνώριση της υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής όπως επιστρέψει εντόκως στο διάδικο μεταφορέα αντίστοιχη αξία του απομειωθέντος τιμήματος