Δίκαιη ικανοποίηση ένεκα της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας μίας δίκης (N. 4055/2012)

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 254/2015 αποφάσεως του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ επιδικάστηκε στην αιτούσα αποζημίωση (άρθρα 53 επ. Ν. 4055/2012) ένεκα της καθυστερήσεως δίκης εν σχέσει με τη νομιμότητα κατεδαφίσεως κτισμάτων.