Διοικητικό Δίκαιο: Αναστολή εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ΙΚΑ λόγω πρόδηλης βασιμότητας της ανακοπής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 83/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (σε Συμβούλιο) χορηγήθηκε εν συνόλω αναστολή εκτελέσεως εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως υπέρ του ΙΚΑ λόγω πρόδηλης βασιμότητας της ασκηθείσας ανακοπής. Συγκεκριμένα εκρίθη ότι δεν είχε λάβει χώρα προηγουμένως προσήκουσα κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης σε βάρος της διευθύνουσας συμβούλου Α.Ε. για τις οφειλές της εταιρείας.