ΣτΕ Ολ 2325/2023: Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης αναγόμενων τόσο στο χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και στο χρόνο της αναδείξεως ενός φορέα ως προσωρινού αναδόχου

Με την απόφαση 2325/2023 της Ολομελείας του ΣτΕ εκρίθηκαν μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: Κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24 και του ν. 4412/2016: Ο έλεγχος της συνδρομής ή μη λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των διαγωνιζομένων λαμβάνει χώρα σε τρία χρονικά στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας: (α) κατά τον χρόνο υποβολής των […]

Κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (βιβλίο ΙΙ) Ν. 4412/2016 (χρονική περίοδος 2024-2025)

Τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βίβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2495 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2496 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) που εφαρμόζονται για τη διετία 1.1.2024-31.12.2025 είναι τα […]

Προδικαστικό ερώτημα κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2237/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2237/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ήχθη ενώπιον του ΣτΕ με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης το ακόλουθο ερώτημα:   «Στην προκείμενη περίπτωση, ενόψει της αρχής της αυτοτέλειας κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου, [ο οποίος έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση ότι δεν συντρέχει σε βάρος του […]

Έκδοση υπ. αριθμ. 28/2023 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΔΗΣΥ με αντικείμενο «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

Εκδόθηκε αρμοδίως από την ΕΑΔΗΣΥ η υπ. αριθμ. 28/2023 κατευθυντήρια οδηγία με θέμα «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»   (πηγή: ΕΑΔΗΣΥ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Εκδήλωση για την έκδοση του συλλογικού έργου «Η αίτηση ακυρώσεως»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση από τον εκδοτικό οίκο της Νομικής Βιβλιοθήκης ενόψει της εκδόσεως του συλλογικού έργου «Η αίτηση ακυρώσεως», το οποίο υλοποιήθηκε υπό την επιμέλεια του Αθανάσιου Ράντου, Γενικού Εισαγγελέα στο ΔΕΕ, πρώην Προέδρου του ΣτΕ και της Ευγενίας Πρεβεδούρου, Καθηγήτριας στη Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετείχε στο συλλογικό αυτό εγχείρημα.  Η […]

ΣτΕ Δ΄ 2221, 2222/2023 7μ.: Διαφορές κατά το προσυμβατικό στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως – ακυρώσεως του άρθρου 372 ν. 4412/2016. Απαραδέκτως ασκείται κατά αποφάσεως της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί προσωρινών μέτρων

Διαφορές κατά το προσυμβατικό στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Το ένδικο βοήθημα τηςαιτήσεως αναστολής εκτελέσεως – ακυρώσεως του άρθρου 372 παρ.1 του ν. 4412/2016 απαραδέκτως ασκείται κατά αποφάσεως της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί προσωρινών μέτρων, κατά της οποίας, πάντως, χωρεί αίτηση ανάκλησης ενώπιον της Αρχής. Δεν γεννάται ζήτημα αντιθέσεως προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ ούτε […]

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) διοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, διά ζώσης στο Wyndham Grand Athens και Live streaming. Το Συνέδριο αποτελεί πόλο έλξης και σημείο πολυεπίπεδης συνάντησης όλων όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, δίνοντας βήμα σε εκπροσώπους Αναθετουσών Αρχών και […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (11ος Κύκλος)

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον τη της ΕΑΔΗΣΥ και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων στο […]

ΣτΕ Ολ 1531/2023: Διακοπή παραγραφής με επίδοση αγωγής στο Δημόσιο από τον ενάγοντα (αρ.75 παρ.2 ΚΔΔ, αρ.19 ν.3900/2010). Έλλειψη της επίδοσης αυτής αναπληρώνεται από την επίδοση της γραμματείας του δικαστηρίου (αρ. 128 ΚΔΔ).

ΣτΕ Ολ 1531/2023: Προδικαστικό ερώτημα Διοικ. Πρωτ. Χανίων. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Διακοπή της παραγραφής της αξίωσης με την επίδοση της αγωγής στο εναγόμενο Δημόσιο με επιμέλεια του ενάγοντος, κατ’ άρ. 75 παρ.2 του ΚΔΔ (άρ. 19 ν.3900/2010). Η ανωτέρω διάταξη, ως ειδική, κατισχύει της διάταξης του άρ.143 περ. […]