Έννομο συμφέρον μη οριστικώς αποκλεισθέντος επί διαγωνιστικής διαδικασίας: Έκδοση αποφάσεως από το ΔΕΕ (C – 771/2019) κατόπιν της ΣτΕ ΕΑ Ολ 235/2019

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Το ΔΕΕ κατόπιν της ΣτΕ ΕΑ Ολ 235/2019, η οποία είχε θέσει συγκεκριμένα προδικαστικά ερωτήματα, επιλήφθηκε της υποθέσεως (C – 771/2019), επιβεβαιώνοντας (απόφαση 10ου Τμήματος της 24.3.2021) τη διευρυμένη θεώρηση του εννόμου συμφέροντος του μη οριστικώς αποκλεισθέντος όσο αφορά στη δυνατότητα προβολής αιτιάσεων κατά λοιπών […]

Δημοσίευση Ν. 4782/2021: Αλλαγές στο νομοθεσία (Ν. 4412/2016) περί δημοσίων συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 36/9.10.2021 ο Νόμος 4782/2021, δυνάμει του οποίου επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία (Ν. 4412/2016) περί δημοσίων συμβάσεων.   ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 4782/2021