Επιτυχής εκπροσώπηση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ενώπιον Ανωτάτου Δικαστηρίου

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 328/2017 αποφάσεως του ΑΠ απορρίφθηκε αμετάκλητα αγωγή υπαλλήλων νοσηλευτικού ιδρύματος κατά του τελευταίου, δυνάμει της οποίας  επιδίωκαν την  εις αυτούς καταβολή της παροχής του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (176 ευρώ)

Σχέση ποινικής με διοικητική δίκη: Απόφαση 1992/2016 ΣτΕ και αλλαγή του άρθρου 5 παρ. 2 του ΚΔΔικ

Το ζήτημα της σύζευξης μεταξύ της διοικητικής και της ποινικής δικαιοσύνης επί υποθέσεων επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις που καλύπτουν επιπροσθέτως την υπόσταση συγκεκριμένων μορφών αξιοποίνων πράξεων, απασχόλησε επί μακρόν τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα το θέμα που ετίθετο μετ’ επιτάσεως μπορεί να συμπυκνωθεί στο ερώτημα κατά πόσον είναι νομικά ορθό επί μιας συγκεκριμένης παραβατικής […]