Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (8ος Κύκλος)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον των […]

Δημοσίευση Νόμου 4912/2022: Σύσταση ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε ο Ν 4912/2022 (ΦΕΚ Α 17.3.2022), δυνάμει του οποίου συστάθηκε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ). ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ

Υδατοδρόμια – Νομοθεσία: Δημοσίευση Ν. 4903/2022, συμπλήρωση – τροποποίηση διατάξεων άρθρου 9Α 4663/2020 εν σχέσει με χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4903/2022 (ΦΕΚ Α΄ 46/5.3.2022), δυνάμει του οποίου επήλθαν συγκεκριμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9α του ν. 4663/2020 αναφορικά με τη διαδικασία χορηγήσεως προσωρινής  άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.   Το αναθεωρημένο κείμενο της διατάξεως έχει ως ακολούθως:   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ […]