Δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 Ν. 4412/2016: Έκδοση υπ. αριθμ. 19 κατευθυντήριας οδηγίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (απόφαση 31/2017)

Δυνάμει της με αριθμό 31/2017 αποφάσεως της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εξεδόθη η κατευθυντήρια οδηγία 19, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο www.eaadhsy.gr και τιτλοφορείται ως «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» Σκοπός […]

Π.Δ. 39/2017: Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (κείμενο)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 64/4.5.2017 το π.δ. 39/2017, το οποίο τιτλοφορείται «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». Δυνάμει του εν λόγω π.δ. επεξηγούνται και συγκεκριμενοποιούνται οι όροι ασκήσεως προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 347 του Ν. 4412/2016.   ΚΕΙΜΕΝΟ Π.Δ. ΑΡΘΡΑ 345 επ. Ν. 4412/2016 […]