Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016: Δημοσίευση άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου στο νομικό περιοδικό «Συνήγορος» (Τεύχος 117, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016)

Δημοσιεύθηκε στο 117ο τεύχος του νομικού περιοδικού «Συνήγορος» (σελ. 26-29) μελέτη του Κωνσταντίνου Καλονόμου με θέμα τη έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Το εν λόγω άρθρο πραγματεύεται τις συναφείς διατάξεις (Άρθρα 345-374) του Ν. 4412/2016, τις οποίες αντιπαραβάλλει με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3886/2010. Περιοδικό Συνήγορος Διαφορές Ν. 4412/2016 με Ν. 3886/2010 […]

Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.): Νομοθεσία – Άδειες (N. 3305/20025, Π.Δ. 10/2016 κ.α.)

Το νομικό καθεστώς των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ρυθμίζεται ειδικότερα από το π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α΄ 20/18. 2. 2016). Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές είχαν τεθεί νωρίτερα και δη από την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την […]

Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α 227/2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων – εταιρειών, Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016 ο ν. 4441/2016 υπό τον τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», δια του οποίου επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση επιχειρήσεων εμπορικού χαρακτήρα. Ο νέος νόμος εντάσσεται στην λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ και στόχο έχει τη διευκόλυνση του επιχειρείν μέσω […]