Αστικό Δίκαιο

Το  δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις, που καταλαμβάνουν έγγιστα όλο το θεματικό εύρος του Αστικού Δικαίου. Ενδεικτικά πραγματεύεται ιδίως τους κάτωθι επιμέρους κλάδους: Δίκαιο Σωματείων (σύσταση, σύνταξη καταστατικού, συμβουλευτική υποστήριξη) Δίκαιο των δικαιοπραξιών (σύναψη συμβάσεων, ακυρωσία – ακυρότητα) Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις Ενοχικό δίκαιο (είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων, έκδοση διαταγής πληρωμής) […]