Δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σύμφωνα με διατάξεις Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Εισαγωγικές παρατηρήσεις Διαχρονικά προβληματισμός αναφορικά με τη δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής εις βάρος του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.  Ύπαρξη πλήθους αντίθετων αποφάσεων αμφοτέρων των δικαιοδοσιών Το σχετικό ζήτημα αναφύεται πρωτίστως στις περιπτώσεις όπου η υποκείμενη αιτία για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι δημοσίου δικαίου Αρχικά είχε […]