Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει […]

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχεδίου νόμου («Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή») για την κλιματική αλλαγή

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Τέθηκε από την Τετάρτη 24.11.2021 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Επιχειρείται τοιουτοτρόπως η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και […]

H έννομη προστασία ενώπιον δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο ενόψει των νέων ρυθμίσεων του Ν. 4782/2021-Δημοσίευση σχετικού άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου στο νομικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ),2021,Τεύχος 10ο

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Εκτενές άρθρο του Κωνσταντίνου Καλονόμου εν σχέσει  με την έννομη προστασία ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο ενόψει των εκτενών δικονομικών αλλαγών που επέφερε ο Ν. 4782/2021 δημοσιεύεται στο νομικό περιοδικό  Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 10ο, 2021, σελ. […]

Μετάθεση χρόνου ενάρξεως ισχύος νέας μορφής άρθρου 127 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Η νέα διατύπωση του άρθρου 127 Ν. 4412/2016 είχε προβλεφθεί αρχικά ότι αρχίζει να εφαρμόζεται από 1.9.2021, όπως τούτο προκύπτει από τα οριζόμενα στο άρθρο 142 παρ. 1 στοιχ. β Ν. 4782/2021, δυνάμει του οποίου ρητά ορίζεται (χωρίς πάντως κάποια άλλη ειδικότερη διευκρίνιση) ότι η έναρξη […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (5ος & 6ος Κύκλος)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον […]

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου «Η αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου στην πράξη» με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «H αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου στην πράξη» με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο διάρκειας 8 εν συνόλω ωρών. Στο πρόγραμμα έλαβε χώρα μία σφαιρική επισκόπηση τόσο των ουσιαστικών όσο και των δικονομικών πτυχών της αστικής ευθύνης του δημοσίου, ώστε […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη επιμορφωτικό σεμινάριο  με αντικείμενο «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων», το οποίο πραγματεύεται τις αλλαγές, οι οποίες επήλθαν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δια των γενόμενων τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 από τις διατάξεις του Ν. […]

Έννομο συμφέρον μη οριστικώς αποκλεισθέντος επί διαγωνιστικής διαδικασίας: Έκδοση αποφάσεως από το ΔΕΕ (C – 771/2019) κατόπιν της ΣτΕ ΕΑ Ολ 235/2019

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Το ΔΕΕ κατόπιν της ΣτΕ ΕΑ Ολ 235/2019, η οποία είχε θέσει συγκεκριμένα προδικαστικά ερωτήματα, επιλήφθηκε της υποθέσεως (C – 771/2019), επιβεβαιώνοντας (απόφαση 10ου Τμήματος της 24.3.2021) τη διευρυμένη θεώρηση του εννόμου συμφέροντος του μη οριστικώς αποκλεισθέντος όσο αφορά στη δυνατότητα προβολής αιτιάσεων κατά λοιπών […]

Δημοσίευση Ν. 4782/2021: Αλλαγές στο νομοθεσία (Ν. 4412/2016) περί δημοσίων συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 36/9.10.2021 ο Νόμος 4782/2021, δυνάμει του οποίου επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία (Ν. 4412/2016) περί δημοσίων συμβάσεων.   ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 4782/2021

Διοικητική Δικονομία – Πρακτικά: Έκδοση έργου «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Β΄ εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021) του Κωνσταντίνου Καλονόμου

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Εκδόθηκε η δεύτερη έκδοση (2021) του έργου του Κωνσταντίνου Καλονόμου «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας», το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων. Το εν λόγω σύγγραμμα περιλαμβάνει 231 πρακτικά που καλύπτουν όλα τα ζητήματα του διοικητικού δικονομικού δικαίου […]