ΕΑ ΣτΕ Δ΄ 80/2023: Αίτηση άρθρ. 31 ν. 3978/2011. Ερμηνεία άρθρ. 89 παρ. 2 ν. 3978/2011. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος οριστικώς αποκλεισθέντος να προσφύγει κατά απόφασης ανάθεσης σύμβασης κατ’ επίκληση παράβασης ενιαίου μέτρου κρίσης

Αίτηση ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρ. 31 ν. 3978/2011). Ερμηνεία άρθρ. 89 παρ. 2 ν. 3978/2011. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος οριστικώς αποκλεισθέντος να προσφύγει κατά απόφασης ανάθεσης σύμβασης κατ’ επίκληση παράβασης ενιαίου μέτρου κρίσης Κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρ. 89 του ν. 3978/2011 (A’ 137), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η οδηγία 2009/81/ΕΚ της 13ης Ιουλίου […]