Δημοσίευση Ν. 4491/2016 (ΦΕΚ Α/152-13.10.2017): Εντοπισμένες αλλαγές στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ιδίως επί δημοσίων έργων)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α/152-13.10.2017) ο Ν. 4491/2017, ο οποίος στα άρθρα 20-23 αυτού επιφέρει συγκεκριμένες τροποποιήσεις στα άρθρα 175, 198 και 376 του Ν. 4412/2016

Καταργηθέντα (Ν. 4093/2012) επιδόματα – δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων/Αδείας: Δυνατότητα δικαστικής διεκδικήσεως αυτών

Δυνάμει συγκεκριμένων αποφάσεων των πολιτικών αλλά και διοικητικών δικαστηρίων έχουν ήδη κριθεί ως αντισυνταγματικές οι πλήρεις περικοπές δυνάμει του Ν. 4093/2012 των επιδομάτων -δώρων εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) και αδείας των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Μετά ταύτα αναφύεται πρόσφορο έδαφος για τη δικαστική διεκδίκηση αυτών. Το Δικηγορικό Γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» έχει ήδη προβεί στην […]