Μετάθεση χρόνου ενάρξεως ισχύος νέας μορφής άρθρου 127 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Η νέα διατύπωση του άρθρου 127 Ν. 4412/2016 είχε προβλεφθεί αρχικά ότι αρχίζει να εφαρμόζεται από 1.9.2021, όπως τούτο προκύπτει από τα οριζόμενα στο άρθρο 142 παρ. 1 στοιχ. β Ν. 4782/2021, δυνάμει του οποίου ρητά ορίζεται (χωρίς πάντως κάποια άλλη ειδικότερη διευκρίνιση) ότι η έναρξη […]