Εισήγηση Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Βιντεοσκοπημένο Απόσπασμα)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 12 & 13 Απριλίου του έτους 2019  το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με αντικείμενο «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία-Κλασικά ζητήματα και νέα διλήμματα». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και είχε ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Στη συνεδρία εν σχέσει με τη Διοικητική Δικαιοσύνη αναπτύχθηκε […]

Δημοσίευση Νόμου 4605/2019: Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων Ν. 4412/2016

Δημοσιεύθηκε προσηκόντως (ΦΕΚ Α 52/1.4.2019) ο Ν. 4605/2019, ο οποίος τιτλοφορείται «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL […]

Επιδόματα (-δώρα) αδείας, Χριστουγέννων και Πάσχα: Δικαίωση εργαζομένων εν σχέσει με τις περικοπές αυτών

Δυνάμει των υπ. αριθμ. 455/2019 και 457/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκρίθη ότι η κατάργηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , οι οποίες έλαβαν χώρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 (σε συνδυασμό με το αρ. 34 του Ν. 4354/2015) δεν τυγχάνουν συνταγματικώς […]