ΣτΕ Ολ 209/2020: Νομιμοποίηση ΑΕ ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων – Μια άκρως επιδοκιμαστέα και θεμιτή επιστροφή στην παροχή λυσιτελούς και ουσιαστικής έννομης προστασίας/Δημοσίευση σχετικού άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου στο νομικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ), 2020, Τεύχος 2ο

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 209/2020 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της παραπεμπτικήσ υπ. αριθμ. 1618/2019 αποφάσεως του Β΄Τμήματος του ΣτΕ. Η απόφαση της Ολομέλειας επιβεβαίωσε με το πλέον εμφατικό τρόπο τα πορίσματα της ως άνω παραπεμπτικής αποφάσεως. Προβαίνοντας αναντίρρητα σε μία ρηξικέλευθη […]

Δημόσιες Συμβάσεις & Covid-19 (Κορωνοϊός): Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των έκτακτων αναφυόμενων αναγκών (Άρθρο 41 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου)

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με το άρθρο 41 (“Κατ ́ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων”) της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄84), υπήρξε μέριμνα για την προσαρμογή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης […]

Δημόσιες Συμβάσεις & Covid – 19 (Κορωνοϊός): Aπό 1.4.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συναφείς εγχώριες ρυθμίσεις (ΠΝΠ κ.α.) στο πλαίσιο της αντιμετωπίσεως εκτάκτως αναφυομένων αναγκών

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων και θανάτων από τη νόσο COVID-19, στην Ευρώπη, αυξάνονται και οι ανάγκες των Κρατών για ιατρικό εξοπλισμό και νοσοκομειακές υποδομές. Ειδικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόσβαση των Κρατών σε προμήθειες, έργα και υπηρεσίες διέπεται από ειδικό […]