Ένσταση άρθρου 127 Ν. 4412/2016

Ένσταση του αρ. 127 ν. 4412/2016 Το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό δυνάμει του αρ. 43 παρ. 20 Ν. 4605/2019 και καλύπτει στην πράξη συχνότατα πάσης φύσεως διαδικασίες (συνοπτικός διαγωνισμός, απευθείας ανάθεση κ.α. βλ. 117-119 Ν. 4412/2016) Εν συνόψει η σύγχρονη μορφή του έχει ως ακολούθως: Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες […]