Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων (Διοικητική Δικονομία)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων (Οκτώβριος – Νοέμρβιος 2016), εις το οποίο χρέη εισηγητή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας είχε αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καλονόμος

Ν. 4412/2016 (Έννομη προστασία, Άρθρα: 345-374): Διαφορές με Ν. 3886/2010

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016 ο Ν. 4412/2016, ο οποίος τιτλοφορείται «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η ισχύς των ρυθμίσεων του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του (Άρθρο 379 παρ. 1). Το βιβλίο ΙV (Άρθρα 345-374) επιγράφεται ως «Έννομη […]