Νομιμοποίηση Α.Ε. ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων: Έκδοση συναφούς υπ. αριθμ. 1618/2019 αποφάσεως Β΄ Τμήματος ΣτΕ

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η άκρως ενδιαφέρουσα υπ. αριθμ. 1618/2019 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, εις την οποία διαλαμβάνονται εν συνόψει τα κάτωθι: Η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο προσφυγής δικηγόρο αρκεί για την νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών […]