ΣτΕ Ολ 2325/2023: Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης αναγόμενων τόσο στο χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και στο χρόνο της αναδείξεως ενός φορέα ως προσωρινού αναδόχου

Με την απόφαση 2325/2023 της Ολομελείας του ΣτΕ εκρίθηκαν μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: Κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24 και του ν. 4412/2016: Ο έλεγχος της συνδρομής ή μη λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των διαγωνιζομένων λαμβάνει χώρα σε τρία χρονικά στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας: (α) κατά τον χρόνο υποβολής των […]

Κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (βιβλίο ΙΙ) Ν. 4412/2016 (χρονική περίοδος 2024-2025)

Τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βίβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2495 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2496 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) που εφαρμόζονται για τη διετία 1.1.2024-31.12.2025 είναι τα […]