Επιδόματα (-δώρα) αδείας, Χριστουγέννων και Πάσχα: Δικαίωση εργαζομένων εν σχέσει με τις περικοπές αυτών

Δυνάμει των υπ. αριθμ. 455/2019 και 457/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκρίθη ότι η κατάργηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , οι οποίες έλαβαν χώρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 (σε συνδυασμό με το αρ. 34 του Ν. 4354/2015) δεν τυγχάνουν συνταγματικώς ανεκτές και επιδικάσθηκαν υπέρ των εναγόντων – εντολέων μας τα διεκδικούμενα ποσά, καθ’ ο μέρος δεν είχαν υποπέσει σε παραγραφή.