Επιδίκαση αποζημιώσεως ένεκα μη νομότυπης εκπονήσεως μεταπτυχιακού προγράμματος από ακαδημαϊκό ίδρυμα της ημεδαπής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 772/2018 τελεσίδικης αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά επιδικάστηκε υπέρ των εναγόντων  εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αστικής ευθύνης (αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ), καθότι οι τελευταίοι συμμετείχαν σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα ερειδόμενο σε μία παράτυπη σύμπραξη ακαδημαϊκού ιδρύματος της ημεδαπής με αντίστοιχο της αλλοδαπής, που είχε ως περαιτέρω αποτέλεσμα  να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μη δυνάμενο (κατά το χρόνο εκείνο) να τύχει της προσήκουσας αναγνωρίσεως (με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες).