Δημοσίευση μελέτης Ράνιας Παρλάτζα στο νομικό περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου»

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2018 (σελ. 1096 επ.) του περιοδικού «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» άρθρο της Ράνιας Παρλάτζα με τίτλο «Η ανάθεση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων». Στην μελέτη αυτή αναπτύσσεται ο προβληματισμός αναφορικά με το κατά πόσο η δημοσιοποίηση του δικαιοδοτικού forum αρχικώς δια του Ν. 3886/2010 και πλέον με το Ν. 4412/2016 δύναται να επιφέρει πιο δομικές και ουσιαστικές εκδηλώσεις δημοσίου δικαίου σε νομικά μορφώματα, τα οποία, καίτοι είναι οργανωμένα υπό το ιδιωτικό δίκαιο, εντούτοις είναι οντολογικά συγγενή με τα ΝΠΔΔ.