Δίμηνο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο αντικείμενο της Διοικητικής Δικονομίας με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Toν Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «Η Διοικητική Δικονομία στην Πράξη – Νέος Κύκλος»  με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο διάρκειας 30 εν συνόλω ωρών. Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην εμβριθή εξοικείωση των συμμετεχόντων με το σύνολο των συναφών δικονομικών ρυθμίσεων και στην στοχευμένη ανάδειξη των πολυσχιδών και συχνά όλως δυσχερών ζητημάτων, που αναφύονται επανειλημμένα κατά την πρακτική εφαρμογή τους. Μέσω του προγράμματος λαμβάνει χώρα μία συστηματική και έγγιστα εξαντλητική παρουσίαση του συνόλου της δικονομικής ύλης τόσο των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ουσίας, όσο και του ακυρωτικού σχηματισμού των Διοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ. Συγκεκριμένα επιχειρείται μία ενδελεχής επισκόπηση των ειδικότερων δικονομικών πρωτίστως διατάξεων με εκτενείς αναφορές στη σχετική θεωρία, νομολογία και πράξη, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν άνευ ετέρου το απαιτούμενο ακαδημαϊκό αλλά και πρακτικό συνάμα υπόβαθρο, για να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία στις αυξημένες και ομολογουμένως ιδιαίτερες απαιτήσεις της ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, σε ασκούμενους δικηγόρους, καθώς και σε φοιτητές των νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν έτι περαιτέρω στην θεωρητική αποδελτίωση αλλά και στην εν τοις πράγμασιν εφαρμογή των οικείων δικονομικών διατάξεων κατά τη διαχείριση συναφών υποθέσεων ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Περαιτέρω το σεμινάριο με την ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης και την εναργή ανάδειξη ιδίως των ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής της δύναται να προσφέρει πολύτιμη και εξειδικευμένη αρωγή σε συμμετέχοντες σε κάθε είδους εξετάσεις ακαδημαϊκού/επαγγελματικού χαρακτήρα.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ