Αγγελιόσημο: Χορήγηση αναστολής από αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 1138/2018 αποφάσεως του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  διατάχθηκε η (κατά το μεγαλύτερο μέρος) χορήγηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως επιβολής αγγελιόσημου, δια τους εν αυτή διαλαμβανόμενους λόγους