Άρθρο 52 Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018): Έκδοση πράξης κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ειδικές περιπτώσεις και δικαστική προσβολή αυτής/Έκδοση Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄149/10.08.2018) «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24 Ιουλίου 2018»

Στο άρθρο 52 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018) προβλέπεται ότι μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης του ν. 4495/2017 σε περιπτώσεις:

α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του αρ. 23 του ν. 1337/1983,

β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 και

γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας,

δ) επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 13/22.4.1929 (Α` 153),

είναι δυνατή η έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσβάλει δικαστικώς την πράξη κατεδάφισης με άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο η εν λόγω πράξη μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεώς της καθίσταται άμεσα εκτελεστή.

Περαιτέρω δυνάμει της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄149/10.08.2018) «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24 Ιουλίου 2018» ρυθμίζονται ζητήματα εκτελέσεως των πράξεων κατεδάφισης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση των διαφόρων πράξεων κατεδαφίσεως ενώ υπάρχει πρόβλεψη ότι οι δαπάνες εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, βεβαιώνονται στη Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο.