Διοικητικό Δίκαιο: Αναστολή πράξεως επιβολής προστίμου για ρύπανση – υποβάθμιση περιβάλλοντος (Άρθρο 30 Ν. 1650/1986)

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 1138/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ανεστάλη η λήψη έγγιστα όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και των λοιπών διοικητικών μέτρων εις βάρος ιδιώτη εν σχέσει με πρόστιμο επιβληθέν ένεκα φερόμενης υποβαθμίσεως – ρυπάνσεως του περιβάλλοντος