Ακύρωση πρωτοκόλλου επιβολής ειδικής αποζημιώσεως

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 635/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε προσβληθέν πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημιώσεως.