Διοικητικό Δίκαιο

 

Το  δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις, που καταλαμβάνουν έγγιστα όλο το θεματικό εύρος του Διοικητικού Δικαίου. Ενδεικτικά πραγματεύεται ιδίως τους κάτωθι επιμέρους κλάδους:

 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων – Δημοσίων Έργων – Προδικαστική Προσφυγή ΑΕΠΠ
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 • Πολεοδομικό – Χωροταξικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος (κυρώσεις, διοικητικά μέτρα, προσφυγές, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
 • Δασικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Εκπαίδευσης
 • Αστική Ευθύνη του Δημοσίου και ΝΠΔΔ
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο (ζητήματα αρμοδιότητας Ελεγκτικού Συνεδρίου)
 • Δίκαιο της Ενέργειας
 • Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ίδρυση και λειτουργία ειδικών δραστηριοτήτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ)
 • Δίκαιο της Υγείας – Δίκαιο Φαρμακείων
 • Διοικητικές κυρώσεις εν γένει
 • Κοινοτικές – Κρατικές Ενισχύσεις

Καλέστε μας στο 210-8831192 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@kalonomos.gr για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας.