Δημόσιες Συμβάσεις – Διοικητικό Δίκαιο

 

Το  δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις, που καταλαμβάνουν μεγάλο θεματικό εύρος του Διοικητικού Δικαίου και ιδίως του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων. Ενδεικτικά πραγματεύεται ιδίως τους κάτωθι επιμέρους κλάδους:

 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 • Άσκηση προδικαστικής προσφυγής – παρέμβασης ενώπιον ΕΑΔΗΣΥ
 • Αίτηση ακύρωσης και αναστολής Ν. 4412/2016
 • Επιμέρους ζητήματα εφαρμογής Νόμου 4412/2016
 • Πολεοδομικό – Χωροταξικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος (κυρώσεις, διοικητικά μέτρα, προσφυγές, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
 • Δίκαιο της Εκπαίδευσης
 • Αστική Ευθύνη του Δημοσίου και ΝΠΔΔ
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο (ζητήματα αρμοδιότητας Ελεγκτικού Συνεδρίου)
 • Δίκαιο της Ενέργειας
 • Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ίδρυση και λειτουργία ειδικών δραστηριοτήτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ)
 • Δίκαιο της Υγείας – Δίκαιο Φαρμακείων – Δίκαιο Ιατροτεχνολογικών εξοπλισμών
 • Διοικητικές κυρώσεις εν γένει

Καλέστε μας στο 210-8831192 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@kalonomos.gr για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας.