Νομιμοποίηση Α.Ε. ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων: Έκδοση συναφούς υπ. αριθμ. 1618/2019 αποφάσεως Β΄ Τμήματος ΣτΕ

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η άκρως ενδιαφέρουσα υπ. αριθμ. 1618/2019 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, εις την οποία διαλαμβάνονται εν συνόψει τα κάτωθι:

Η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο προσφυγής δικηγόρο αρκεί για την νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφ’ όσον στο εν λόγω πληρεξούσιο βεβαιώνεται η ύπαρξη των λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων (ήτοι του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει ότι το πρόσωπο που χορήγησε την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο ήταν το, κατά το νόμο και το καταστατικό, αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας όργανο, χωρίς να απαιτείται, στην τελευταία αυτή περίπτωση, για το παραδεκτό της προσφυγής εξ απόψεως νομιμοποιήσεως της εταιρείας, η προσκόμιση, επιπλέον, και των στοιχείων αυτών στο δικαστήριο. Ειδικότερα, ο έλεγχος και η πιστοποίηση από συμβολαιογράφο, που είναι δημόσιος λειτουργός, της νομιμοποιήσεως των εμφανιζομένων ως νομίμων εκπροσώπων νομικού προσώπου με τα κατά νόμο έγγραφα έχει ως συνέπεια ότι η προσκόμιση ενώπιον τακτικού διοικητικού δικαστηρίου του ειδικού συμβολαιογραφικού και με κύρος δημοσίου εγγράφου δικαστικού πληρεξουσίου είναι επαρκής, κατά νόμο, για την απόδειξη τόσο της νομιμοποιήσεως του νομικού προσώπου όσο και για την χορήγηση της δικαστικής πληρεξουσιότητας, ενόψει και του ότι, από το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων, δεν προκύπτει πρόσθετη υποχρέωση προσκομίσεως στο δικαστήριο του καταστατικού της εταιρείας ή άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και προσαρτώνται στο πρωτότυπό του. Επομένως, η περί του αντιθέτου ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων από το δικάσαν διοικητικό εφετείο είναι μη νόμιμη, μη νομίμως, δε, για τον λόγο αυτό, απερρίφθη η ένδικη προσφυγή, εφ’ όσον το προσκομισθέν ειδικό πληρεξούσιο από τον φερόμενο ως Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της ήδη αναιρεσείουσας εταιρείας προς τον υπογράψαντα το οικείο δικόγραφο δικηγόρο ανέφερε αναλυτικώς το περιεχόμενο του καταστατικού, των τροποποιήσεών του και των πράξεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της εταιρείας περί ορισμού του ως άνω προσώπου, πράγματι, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με περαιτέρω συνέπεια να μην απητείτο, για την νομιμοποίηση της εταιρείας, η προσκόμιση και των ειδικοτέρων αυτών νομιμοποιητικών στοιχείων, αρκούντος του προαναφερθέντος ειδικού πληρεξουσίου. Για τον ανωτέρω λόγο, θα έπρεπε η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξετάσεως των λοιπών λόγων αναιρέσεως, και να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η δε υπόθεση, η οποία χρήζει διευκρινίσεως ως προς το πραγματικό, θα έπρεπε να παραπεμφθεί στο δικάσαν δικαστήριο για νέα νόμιμη κρίση. Ενόψει, όμως, του ότι περί του ως άνω κρισίμου νομικού ζητήματος υφίσταται, αντίθετη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια.

Η απόφαση αυτή παρουσιάζει τω όντι εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθότι αφίσταται πλήρως από πλήθος αντίστοιχων αποφάσεων, οι οποίες επανειλημμένα έκριναν ως απαραίτητη των προσκόμιση του καταστατικού της ενδιαφερόμενης ανώνυμης εταιρείας και δη ανεξαρτήτως του ειδικότερου περιεχομένου του όποιου ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σχετική κρίση της Ολομέλειας επί του ζητήματος αυτού, το οποίο εν τοις πράγμασιν αναπτύσσει μέγιστη σημασία στη δικαστηριακή πρακτική.