Απόφαση 2/2018 «Μισθοδικείου»: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2/2018 αποφάσεως του κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου εκρίθη με ενδελεχή προς τούτο αιτιολογία ότι κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 Συντάγματος η σύνταξη των αποχωρούντων από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών αποτελεί συνέχεια των εν ενεργεία αποδοχών τους και ως εκ τούτου δεν νοείται όπως αποκλίνει ουσιωδώς από αυτές, δοθέντος ιδίως μάλιστα ότι αποβλέπει α) στην αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και β) εν τέλει ακόμη και στη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας. Μετά ταύτα διαπιστώθηκε με ενάργεια ότι οι διατάξεις των οικείων νομοθετημάτων (άρ. 13-14 Ν. 4387/2016 και αρ. πρώτο παρ. Β υποπαρ. Β3 Ν. 4093/2012) που θέσπισαν περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών ουδόλως συνάδουν με τις συνταγματικές επιταγές και η κρινόμενη αγωγή (κατατεθείσα από τον Κωνσταντίνο Καλονόμο) παραπέμφθηκε προς περαιτέρω εκδίκαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.