Επιδίκαση αποζημιώσεως ένεκα μη νομότυπης συμπράξεως ακαδημαϊκού ιδρύματος της ημεδαπής με αντίστοιχο της αλλοδαπής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 3027/2017 τελεσίδικης αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά επιδικάστηκε υπέρ της ενάγουσας εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αστικής ευθύνης (αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ), καθότι η τελευταία συμμετείχε σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα ερειδόμενο σε μία παράτυπη σύμπραξη ακαδημαϊκού ιδρύματος της ημεδαπής με αντίστοιχο της αλλοδαπής, που είχε ως περαιτέρω αποτέλεσμα  να αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μη δυνάμενο κατά το χρόνο εκείνο να τύχει της προσήκουσας αναγνωρίσεως (με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες).