Αστικό Δίκαιο

 

Το  δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις, που καταλαμβάνουν έγγιστα όλο το θεματικό εύρος του Αστικού Δικαίου. Ενδεικτικά πραγματεύεται ιδίως τους κάτωθι επιμέρους κλάδους:

 • Δίκαιο Σωματείων (σύσταση, σύνταξη καταστατικού, συμβουλευτική υποστήριξη)
 • Δίκαιο των δικαιοπραξιών (σύναψη συμβάσεων, ακυρωσία – ακυρότητα)
 • Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
 • Ενοχικό δίκαιο (είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων, έκδοση διαταγής πληρωμής)
 • Μισθώσεις (σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, διαταγές απόδοσης μισθίου)
 • Αγοραπωλησίες
 • Αδικαιολόγητος Πλουτισμός
 • Δίκαιο Αδικοπραξιών (αποζημίωση, ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης)
 • Τροχαία Ατυχήματα (αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα, θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, τροχαίο ατύχημα με οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ)
 • Εμπράγματο Δίκαιο (προστασία εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εγγραφή προσημείωσης και υποθήκης, εμπράγματη ασφάλεια)
 • Σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών
 • Προσωπικές και Πραγματικές δουλείες – Επικαρπία
 • Ακίνητη ιδιοκτησία (μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχοι τίτλων, δικαιολογητικά, σύσταση )
 • Κληρονομικό Δίκαιο (Διαθήκες, αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας, αγωγή περί κλήρου και διανομής, μέμψη άστοργης δωρεάς)
 • Κτηματολόγιο

Καλέστε μας στο 210-8831192 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@kalonomos.gr για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας.